Mentalitet

Här följer lite information på hur man kan utvärdera hundars mentalitet idag i Sverige. Samtliga av våra potentiella avelshundars mentalitet beskrivs enligt nedanstående metoder varefter vi utvärderar resultatet och sammanväger det med övriga egenskaper (hälsa och exteriör) innan vi avgör om dom är lämpliga att använda i avel eller ej.

Fr.o.m 2009 har vi ”valptestat” alla våra valpkullar. Det hjälper oss att kombinera rätt valp med rätt hem (tillsammans med det vi ser under valptiden här hemma) men är också en grund för den senare utvärderingen i samband med BPH/MH

Vi har sedan 2010 anordnat uppfödar MH till samtliga av våra kullar. Sedan 2014 har vi mer och mer börjat övergå till BPH men kommer fortfarande att ha några MH tillfällen. Den optimala åldern för att utföra ett BPH/MH är 12-18 månader (minimiålder är 12 månader). För att hundens BPH/MH resultat skall komma med i rasens statistik får hunden inte vara äldre än 18 månader vid beskrivningen. Är hunden 2 år eller äldre vid beskrivningstillfället har den oftast påverkats så pass mycket av sin levnadsmiljö att de nedärvda mentala egenskaperna inte kommer fram på samma sätt.

 

Mentalbeskrivning Valp

Syftet med att mentalbeskriva valpar är att få underlag för utvärdering och komplement till Svenska Brukshundklubbens Mentalbeskrivning Hund (MH) men även Svenska Kennelklubbens Beteende Personlighet Hund (BPH). Mentalbeskrivning Valp (MV) är också tänkt att vara en hjälp för oss som uppfödare vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.

Läs mer

Beteende Personlighet Hund

BPH är Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning för alla hundar. Den startade i maj 2012 efter flera års förberedelse och efter premiäråret gjordes en utvärdering. Så här skriver SKK själva; Utvärderingen tyder på att BPH väl fångar de vardagsbeteenden som kan anses centrala. Vid de preliminära personlighetsanalyser som gjorts antyder resultaten att flera övergripande personlighetsdimensioner kommer till uttryck i BPH och det verkar som om BPH på ett bra sätt fångar nyanser i hundarnas personlighet.

Läs mer

Mentalbeskrivning Hund

Mentalbeskrivning Hund (MH) är en av de verktyg man har i Sverige idag för att beskriva hundarnas mentalitet. Genom att MH beskriva sin hund får man ett officiellt dokument på hundens mentalitet som kan vara intressant både för ägare, uppfödare och för rasklubben. Hur reagerar min hund i jämförelse med andra individer i rasen och i förhållande till rasstandarden ? Vilka är hundens starka/svaga sidor? För oss uppfödare hjälper det oss med utvärderingen av vårt avelsarbete och för rasklubben ger det en bild av rasens mentalitet, finns det saker vi behöver fästa extra uppmärksamhet vid o.s.v

Läs mer